Tel.: +48 74 831 37 10, 508 934 301, e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl

logo
 • Ul. H. Sienkiewicza 11

 • 58-200 Dzierżoniów

godlo

INFORMACJA DLA  KANDYDATA

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Kilara w Dzierżoniowie jest szkołą artystyczną, realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim i czteroletnim w klasie fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu poprzecznego, trąbki i klarnetu.
 2. O przyjęcie:

-      do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat  oraz nie więcej niż 10 lat;

-      do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

 1. Decyzję o powstaniu w danym roku szkolnym klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły składają do dnia 31 maja br.
  w sekretariacie szkoły poniższe dokumenty:
 • wniosek i kwestionariusz osobowy (druk do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • opinię z poradni  psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej /dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat/,
 1. Szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności, wydanego przez lekarza specjalistę.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać predyspozycje muzyczne stwierdzone przez  Komisję Rekrutacyjną.
 3. 11 czerwca b.r. odbędzie się badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020. W przypadku dużej ilości kandydatów, przesłuchania odbywać się będą 11 i 12 czerwca b.r. Na przesłuchanie  kandydat powinien przygotować  piosenkę (np. szkolną, przedszkolną).
 4. Za organizację badania przydatności szkoła pobiera dobrowolną opłatę na Radę Rodziców.
 5. Szczegółowy harmonogram badania przydatności wywieszony zostaje po zamknięciu listy kandydatów dnia poprzedzającego dzień przesłuchań  w gablocie szkolnej na parterze.
 6. Badanie przydatności kandydata polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 7. W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje z pośród nauczycieli szkoły Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 1. Z przebiegu badania przydatności Komisja  Rekrutacyjna sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły muzycznej
  - w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.
 1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje  dyrektor szkoły na podstawie   oceny z badania przydatności oraz limitów etatów pedagogicznych przewidzianych w organizacji roku szkolnego.
 2. Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia 5 sierpnia b.r.
 3. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Decyzję o przyjęciu kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez Komisję  Kwalifikacyjną predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
 4. Lekcje w szkole muzycznej odbywają się od poniedziałku do piątku - od 2 do 4 razy w tygodniu.
 5. W szkole funkcjonuje Biblioteka nutowa.
 6. W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu (nie dotyczy pianina).
 7. Absolwenci szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół muzycznych II stopnia z pionem ogólnokształcącym lub bez tego pionu.
 8. Wprzypadku przyjęcia dziecka do szkoły rodzice / opiekunowie prawni deklarują gotowość systematycznego  i terminowego świadczenia finansowego w ustalonej kwocie miesięcznej na cele oświatowe tzw. Fundusz Muzyczny i Radę Rodziców, służącego wspieraniu działalności statutowej szkoły.
 9. Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod
  nr tel. 74 831-37-10.

UWAGA: Przesłuchania w 2019 r. odbędą się według harmonogramu ustalonego po zamknięciu listy zgłoszeń tj.  dnia 10 czerwca 2019r.

 

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)

                               Rozporządzenie MKiDN z dnia 15 maja 2014r. (Dz.U. z 2014, poz. 686)